You are here

Гордана Кожуваровска

Гордана Кожуваровска е родена на 11.02.1963 г. во Битола.

 Образование:

Магистер по сообраќајни науки, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола 

         Работно место:

Професор по сообраќајни стручни предмети во Средното општинско училиште „Таки Даскало“ – Битола со 30 годишен стаж (прво вработување 01.09.1989 г.)

         Членство во професионални тела:

 • Претседател на Синдикалната организација на СОУ „Таки Даскало“ – Битола
 • Член во МВР Битола – Совет за превенција на град Битола
 • Член на Сојузот на сообраќајни инженери на Република Северна Македонија

  Специфично искуство:

  Автор на учебници и тоа:

 • „Познавање на стоката во транспортот“ за сообраќајна струка („Просветно дело“, Скопје, 1996 г.)
 • „Складишта“ за сообраќајна струка („Просветно дело“, Скопје, 1997 г.)
 • „Технологија на ракување и складирање на товарот“ за втора година сообраќајна струка (МОН, Скопје, 2010 г.)
 • „Безбедност и регулирање на патниот сообраќај“ за трета година сообраќајна струка (МОН, Скопје, 2010 г.)
 • Коавтор на учебникот:
 • „Транспортно право и осигурување“ за четврта година сообраќајна струка (МОН, Скопје, 2010 г.)
 • „Транспортно право и осигурување“ за четврта година сообраќајна струка (МОН, Скопје, 2017-2018 г.)
 • Автор на научни трудови и учесник на меѓународни научни собири, конференции и симпозиуми во Република Северна  Македонија и во странство
 • Автор на стручни трудови објавувани во „Просветен работник“, „Воспитни крстопати“, „Разгледи“, „Росица“ и др.
 • Ментор на Училишната сообраќајна единица во СОУ „Таки Даскало“ – Битола, од 1992 – тековно
 • избран рецензент од националната комисија од МОН – Педагошка служба, Скопје, 2010 г.

  Награди:

 • награда „Кирил и Методиј“ по повод 24-ти Мај – Денот на словенските просветители Св. Кирил и Методиј, доделена од Здружението на просветни работници од основно и средно образование – Битола, доделено признание за најдобар и најуспешен просветен работник за учебната 2003 / 2004 г. 
 • диплома и сертификат од 27, 28 и 29-те државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта во Р.С. Македонија
 • сертификат за учество на стручната конференција на тема „Случувањата во воспитно-образовната практика“, СОУ „Таки Даскало“, Битола, 2010 г.
 • сертификати за активно учество на симпозиумите за „Интердисциплинарност на логистиката и сообраќајот“, 2010-2018 г.

Со Одлука на Собранието на Република Северна Македонија за именување на Претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, бр. 08 - 3109/1 донесена на седницата на  Собранието на Република Северна Македонија, одржана на 27.05.2019 година, објавена во Службен весник на РСМ бр. 107/19 од 28.05.2019 година,  м-р Гордана Кожуваровска е именувана за Претседател  на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Your suggestions and comments

You can present useful ideas, proposals, and projects from all spheres in traffic safety through this form.

The contact form on the website is used exclusively for submitting electronic messages and contact with the Republic Council for Road Traffic Safety. The data sent through it, such as name and surname, e-mail, contact phone, and the content of the message are used only for contact with the sender of the message and will not be shared with third parties.

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот