Вие сте тука

 • Стојче Стаменковски е роден 1987 година во  Скопје. По професија е дипломиран економист, магистер по деловно право.  Од 2009 година е вработен во Кабинетот на Министерот за внатрешни работи, каде што во моментов е на работно место Државен советник.  Член на РСБСП од 2011-2015 година. Со одлука на Собранието на Република Македонија на 02.03.2015 година е именуван за Претседател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Е-пошта: stojce....
 • Роберто Рогожарски е роден 1964 година во  Штип. По професија е дипломиран сообраќаен инженер, вработен како Секретар во АМД "Штип" Штип. Член на РСБСП од 2016 година.
 • Бисера Мојсоска е родена на 02.10.1990 година во Струга. По професија е дипломиран правник, магистер по деловно право. Работи во Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година.
 • М-р Давид Берат е роден на 07.07.1987 година во Загреб, Хрватска. Дипломира јавна администрација и политички науки на Југоисточниот Европски Универзитет. Од 2008 година е вработен во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година. 
 • Адем Јакупи е роден 01.09.1979 год. во Гостивар. Дипломирал на Електротехничкиот Факултет – Скопје. Работи како професор во средното техничко училиште во Гостивар. Член на РСБСП – втор мандат.
 • Ристо Манчев е роден 1981 година во  Струмица. По професија е дипломиран економист, магистер по Високи Европски Студии.  Член на РСБСП од 2011-2015 година. Со одлука на РСБСП на 16.03.2015 година е именуван за Секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Е-пошта: risto.mancev@rsbsp.org.mk
 • Фитим Емини е роден 1990 година во Куманово. По професија е дипломиран архитект, магистер по архитектура. Член на РСБСП од 2015 година.
 • Сања Саздовска е родена 1980 година во Скопје. По професија е дипломиран професор по физичка култура, магистар по медицински науки од областа на јавното здравство, докторант по медицински науки од областа на јавното здравство. Вработена во Министерство за здравство.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Мерита Мустафаи е родена 1980 година во Тетово. По професија е магистер по сообраќај. Вработена во државен испитен центар Скопје.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Камелија Спасова е родена 1992 година во Скопје. По професија е дипломиран економист. Вработена во фондација Македоника. Член на РСБСП од 2015 година.
 • Јованка Ефтимова е родена 1957 година во Кавадарци. По професија е дипломиран правник. Вработена во кадровско и архивско-канцелариско работење во МОБ.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Јетмир Алиу е роден 1976 година во Гостивар. По професија е дипломиран сообраќаен инженер. Вработен во општина Гостивар, одделение за сообраќај и патишта.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Игорче Тодев е роден 1977 година во Велес. По професија е дипломиран сообраќаен инженер. Вработен во станица за технички преглед ЕМША ДООЕЛ, Неготино.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Иван Соколов е роден 1961 година во Виница. Има завршено средно образование. Од 2006 до 2014 година член на УО на ЈП за стопанисување со пасишта.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Доц. д-р Златко Кесковски е роден во Охрид во 1970 година. Завршил Економски факултет во областа на државното управување. Магистрирал и докторирал во областа на кризен менаџмент.  Професор е на Факултетот за детективи и безбедност при ФОН Универзитетот во Скопје. Член на РСБСП од 2015 год.
 • Зоран Јошевски е роден 1977 година во Битола. По професија е дипломиран технички инженер, доктор на технички науки. Работи како доцент од областа на сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Венко Стомнароски е роден 1967 година во Прилеп. По професиjа е дипломиран економски менаџер, магистер по туризам. Работи во Македонски Телеком.   Член на РСБСП од 2015 година.
 • Сефедин Халити е роден 1969 во с. Доброште, општина Тетово. По професиjа е дипломиран компјутерски инженер. Работи во Министерство за Финансии, Управа за Јавни Приходи во Тетово.   Член на РСБСП - втор мандат.
 • Монев Предраг е роден 1968 год. во Берово. Дипломира на Електротехнички факултет во Скопје. Член на РСБСП - втор мандар.
 • Небојша Томович е роден во 1957 год. во Куманово. Вработен е во ЈП “Пазаришта” Куманово. Член на РСБСП - втор мандат.
 • Мустафа Мандал е роден 1963 година во Скопје. По професиjа е дипломиран шумарски инженер. Работи во Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.   Член на РСБСП - втор мандат.
 • Луме Адемоглу е роден 1965 година во општина Пласница. По професија е дипломиран правник. Вработен во ЈЗУ Здравствен дом - Македонски Брод. Член на РСБСП - втор мандат.
 • Адриана Бекир по професија е дипломиран правник. Вработена е во Град Скопје. Член на РСБСП - втор мандат.
 • Адем Османи е вработен во ЈП Државни патишта. Член на совет – втор мандат.

Ваши предлози и коментари

Преку овој формулар можете да изнесувате корисни идеи, предлози и проекти од сите сфери во безедноста на сообраќајот.

© 2019 rsbsp.org.mk | РСБСП E-mail
Developed by Kajgana Media